JoomBall - Cookies

Respekt | Kunnskap | Selvhjelp (Topptekst)

Respekt | Kunnskap | Selvhjelp

flagg engelsk 40x25px   flagg polsk 40x25px

Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (Topptekst)

TELEFON
55 90 49 90

EPOST

Viktig melding

koronavirus 1

Koronavirus og SMISO Hordaland

Som mange andre er også vi i unntakstilstand for tiden. Les mer om vår gjeldende status i denne artikkelen.

 

Vedtekter

Vedtekter for Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland (SMISO Hordaland)


§ 1
NAVN, KONTORSTED, RETTSLIG STILLING

§ 1.1 Stiftelsens navn er: “Senter mot incest og seksuelle overgrep i Hordaland”
Forkortet til SMISO Hordaland.

§ 1.2 SMISO Hordaland er en privat, alminnelig stiftelse, som er opprettet etter offentlig vedtak i Hovedutvalg for Helse og sosiale tjenester, Bergen Kommune 19.12.1996.

§ 1.3 SMISO Hordalands hovedkontor er lokalisert i Bergen Kommune.

§ 1.4 SMISO Hordaland er en ideell organisasjon uten profittformål.

§ 1.5 SMISO Hordaland er registrert i Stiftelsesregisteret.

 

§ 2 STIFTELSENS FORMÅL OG VIRKEFELT

§ 2.1 SMISO Hordalands formål er å gi hjelp til personer som har vært incestutsatt/ utsatt for seksuelle overgrep som barn eller som voksne, og hjelp til utsattes pårørende.

§ 2.2 SMISO Hordaland skal være et lavterskeltilbud uten krav til henvisning.

§ 2.3 SMISO Hordaland skal samarbeide med offentlige hjelpeapparat og andre aktører som arbeider med overgrepsproblematikken.

§ 2.4 SMISO Hordaland skal aktivt drive forebyggende arbeid og opplysningsvirksomhet.

§ 2.5 SMISO Hordaland skal i sitt arbeid være partipolitisk nøytrale og ikke tilknyttet bestemte Organisasjoner eller trossamfunn.

 

§ 3 ØKONOMI

§ 3.1 SMISO Hordaland drives primært av midler bevilget av offentlige myndigheter.

§ 3.2 Eventuelle gaver til SMISO Hordaland settes på egen konto. Styret skal godkjenne bruken av disse midlene når beløpet overstiger kr. 50 000.

§ 3.3 Stiftelsens grunnkapital var på stiftelsestidspunktet kr. 500.000.

§ 3.4 Styret skal sørge for at det føres regnskap i henhold til enhver tid gjeldende lover og regler.

§ 3.5 Regnskapet skal godkjennes av registrert revisor.

 

§ 4 STYRET

§ 4.1 STYRETS SAMMENSETNING OG OPPNEVNING

Stiftelsen skal ha et styre bestående av minst 5 personer. Styrets leder har personlig varamedlem.

  • En representant valgt av og blant brukerne. Med valg periode på 2 år. Velges i år med liketall.
  • En representant valgt av og blant de ansatte. Med valg periode på 2 år. Velges i år med oddetall.
  • En representant oppnevnt av andre bidragsytere. Med valg periode på 4 år. Velges i år med liketall.
  • En representant oppnevnt av Bergen Kommune. Med valg periode på 4 år. Velges i år med liketall.
  • En fagrepresentant med relevant praksis. Med valg periode på 2 år. Velges i år med liketall.

Daglig leder er styrets sekretær med tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.

Styret konstituerer seg selv.

 

§ 4.2 STYREMØTE

§ 4.2.1 Styremøte avholdes minimum 4 ganger i året. Ekstra styremøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når styreleder finner det påkrevet, eller når minst 3 styremedlemmer krever det.

§ 4.2.2 I samråd med styrets sekretær (daglig leder), utarbeider styrelederen saksliste og kaller sammen til styremøte. Møteinnkalling vedlagt saksliste og saksdokumenter sendes ut med minst en ukes varsel.  

§ 4.2.3 Styret gjør sine vedtak i møte. Styremedlemmer har anledning til å reise spørsmål om saker som ikke står på sakslisten. Styret kan vedta at slike saker skal legges frem for en senere behandling i styret. Styret kan likevel treffe vedtak i saker som ikke er oppført på sakslisten, dersom møtelederen eller 1/3 av de møtende medlemmene ikke motsetter seg det.

§ 4.2.4 Styreleder, eller i dennes fravær nestlederen, leder møtene. Er begge disse fraværende, velger styret selv en møteleder blant de tilstedeværende.

§ 4.2.5 Møtet er vedtaksdyktig når minst halvparten av representantene er tilstede. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Styrets vedtak fattes ved simpelt flertall.

§ 4.2.6 Det føres protokoll fra styremøtene.

 

§ 4.3 STYRETS FUNKSJONER

§ 4.3.1 Styret er stiftelsens øverste organ, og står ansvarlig for stiftelsens drift.

§ 4.3.2 Styret godkjenner retningslinjer og idegrunnlag for virksomheten og forvalter stiftelsens midler.

§ 4.3.3 Styret skal:

  • Godkjenne vedtekter.

  • Påse at senteret drives i overenstemmende med stiftelsens vedtekter.

  • Ha det formelle arbeidsgiveransvar.

  • Ansette daglig leder.

  • Godkjenne stillingsinstruks for daglig leder

  • Godkjenne budsjett.

  • Godkjenne årsmelding.

  • Godkjenne engangsutgifter som overskrider kr. 50 000.

  • Være øverste klageinstans for brukere og ansatte

§ 4.3.4 Styret har et overordnet ansvar for kontakt og informasjon med instanser som gir økonomisk støtte til SMISO Hordaland.

§ 4.3.5 Innenfor disse rammer delegerer styret avgjørelsesmyndigh et i enkeltsaker eller i saker av ikke-prinsipiell karakter til daglig leder for SMISO Hordaland.

§ 4.3.6 Styret tegner stiftelsens firma.

§ 4.3.7 Styret meddeler prokura til daglig leder.

 

§ 5 PERSONALET

§ 5.1 Personalet består av personer med faglig relevant kompetanse.

§ 5.2 Personale skal være ansatt i faste stillinger.

§ 5.3 Offentlige lover og forordninger følges.

 

§ 6 BRUKERMEDVIRKING

§ 6.1 Brukerne har anledning til å ha egne allmøter der de diskuterer aktuelle saker.

§ 6.2 Det arrangeres samarbeidsmøter minimum 4 ganger årlig. Møtene skal være et fora for samarbeid mellom senterets brukere og personalet på SMISO Hordaland. Daglig leder og brukerrepresentant skal delta på disse samarbeidsmøtene.

§ 6.3 Brukerne velger sine representanter til styret ved valg.

 

§ 7 ENDRING AV VEDTEKTER

§ 7.1 Endringer av vedtekter foretas av styret.
Forslag til endringer av vedtektene må fremmes i styremøte.

§ 7.2 Er endringene av større prinsipiell betydning, skal offentlige bidragsytere underrettes på forhånd, og ha avgitt sin kommentar til endringsforslagene.

§ 7.3 Endringer krever 4/5 flertall i styret.

 

§ 8 OPPHØR/OMDANNING AV STIFTELSEN

§ 8.1 Opphør/omdanning av stiftelsen kan skje dersom forhold som nevnt i stiftelsesloven § 45, og i følgende, intreffer.

§ 8.2 Forslag om opphør/omdanning av stiftelsen må fremmes i styremøte Vedtak av denne art krever 4/5 flertall i styret.

§ 8.3 Før slikt vedtak treffes skal bidragsytere være underrettet og ha avgitt sine kommentarer til forslaget.

§ 8.4 Ved opphør skal grunnkapital og frikapital, etter at gjeldsposter er dekket, tilfalle et formål i tråd med SMISO Hordalands idegrunnlag. Formålet utpekes i samarbeid med fylkesmannen i Hordaland og bevilgende myndigheter.

§ 8.5 Styret velger et avviklingsstyre som sørger for salg av eiendeler, dekning av gjeld og oppsetting av sluttregnskap.

§ 8.6 Alt undervisningsmatriell/forskningsmatriell som er utarbeidet/opparbeidet av SMISO Hordalands ansatte i deres tjenestetid, skal tilfalle “boet” på lik linje med andre eiendeler og skal distribueres på en slik måte at det kommer allmenheten tilgode.

§ 8.7 Sluttregnskap med fordelingsoversikt, forelegges bevilgende myndigheter.

Bergen, 18.06.2013